bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

1231лв
985лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
788лв
631лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
296лв
237лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
592лв
473лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
473лв
379лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
370лв
296лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
355лв
284лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1708лв
1367лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
781лв
625лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
883лв
706лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1326лв
1061лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1001лв
801лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
710лв
568лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
444лв
355лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
791лв
633лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
509лв
407лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
332лв
265лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2928лв
2196лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3925лв
2944лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
409лв
327лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
276лв
220лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
373лв
298лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
240лв
192лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1065лв
852лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
666лв
533лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
827лв
661лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1226лв
981лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3826лв
3060лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
367лв
294лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1378лв
1103лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1910лв
1528лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4322лв
3457лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3214лв
2571лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3969лв
3175лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5432лв
4345лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3452лв
2762лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3063лв
2297лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
4060лв
3045лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
793лв
634лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2757лв
2205лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3820лв
3056лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
345лв
276лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
478лв
382лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2677лв
2008лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3763лв
2822лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1321лв
1057лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1764лв
1411лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4511лв
3609лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3403лв
2723лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1420лв
1136лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
888лв
710лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4039лв
3231лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2120лв
1590лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1566лв
1175лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2388лв
1910лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2975лв
2380лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3551лв
2664лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2621лв
1966лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2478лв
1983лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2418лв
1814лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3305лв
2478лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
846лв
677лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2522лв
1891лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2882лв
2305лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3945лв
3156лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3452лв
2589лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
725лв
544лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
991лв
744лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2246лв
1685лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3044лв
2283лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
3146лв
2360лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2042лв
1634лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1988лв
1491лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1457лв
1092лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
406лв
304лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
627лв
471лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
459лв
367лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1157лв
867лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
846лв
635лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
846лв
677лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2959лв
2367лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2161лв
1729лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
846лв
635лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1157лв
867лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2193лв
1754лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2533лв
1900лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1157лв
925лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
3419лв
2565лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
4732лв
3785лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3336лв
2668лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3826лв
3060лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2537лв
2029лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1872лв
1498лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2382лв
1906лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
528лв
396лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
706лв
529лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3551лв
2841лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3914лв
3131лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5244лв
4195лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1835лв
1468лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1934лв
1450лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2598лв
1949лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1157лв
925лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1882лв
1506лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1217лв
974лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1527лв
1222лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
907лв
725лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
237лв
189лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2461лв
1969лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3481лв
2785лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
672лв
538лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
982лв
786лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1233лв
986лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
901лв
720лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
605лв
453лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2522лв
1891лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3607лв
2706лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2193лв
1754лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1122лв
897лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2120лв
1696лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1521лв
1216лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3608лв
2706лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3022лв
2418лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2247лв
1798лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
424лв
339лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4827лв
3620лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
313лв
251лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2274лв
1706лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1308лв
1046лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2894лв
2171лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1773лв
1418лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2677лв
2008лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3763лв
2822лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3217лв
2573лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2286лв
1829лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3609лв
2887лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
4963лв
3722лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
925лв
740лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3744лв
2808лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
793лв
594лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1058лв
794лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
529лв
397лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
396лв
297лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1311лв
1049лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2382лв
1787лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3131лв
2505лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3158лв
2369лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4195лв
3356лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1370лв
1027лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3131лв
2348лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
4372лв
3279лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1566лв
1252лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2097лв
1678лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2186лв
1640лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1566лв
1174лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3744лв
2995лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
5073лв
4059лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1702лв
1276лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3826лв
3060лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
547лв
410лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
391лв
294лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4059лв
3044лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2995лв
2246лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2256лв
1805лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1261лв
946лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1566лв
1253лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1322лв
1057лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1726лв
1295лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
967лв
774лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3852лв
3082лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5448лв
4358лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2813лв
2251лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1209лв
907лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1652лв
1239лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3962лв
2972лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
5669лв
4252лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1421лв
1066лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
956лв
717лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1847лв
1478лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1182лв
946лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
355лв
266лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
222лв
167лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
237лв
189лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
444лв
333лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
710лв
532лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
355лв
284лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
237лв
189лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
148лв
118лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
444лв
333лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
710лв
532лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1749лв
1399лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1084лв
867лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
473лв
355лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
864лв
691лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
554лв
443лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
296лв
222лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
515лв
387лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
781лв
586лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
424лв
318лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
645лв
484лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
3109лв
2487лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2046лв
1636лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3295лв
2636лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
441лв
331лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
391лв
313лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
663лв
497лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
4668лв
3735лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
258лв
206лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4089лв
3271лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5729лв
4583лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
9115лв
7292лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2138лв
1603лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
367лв
294лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3135лв
2351лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
12660лв
10128лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
276лв
220лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2090лв
1672лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2938лв
2350лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2052лв
1641лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
950лв
760лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1393лв
1115лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1253лв
1002лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1696лв
1357лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2120лв
1696лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1233лв
986лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
901лв
720лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
345лв
258лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
605лв
484лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
478лв
358лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
605лв
484лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3452лв
2762лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
967лв
725лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1322лв
991лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3343лв
2674лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2388лв
1791лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1723лв
1292лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1879лв
1504лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2522лв
2017лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3607лв
2886лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2388лв
1910лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1723лв
1378лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4328лв
3462лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3131лв
2505лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1973лв
1480лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
2161лв
1729лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1441лв
1081лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1378лв
1103лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2009лв
1608лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3092лв
2474лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1910лв
1528лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1276лв
1021лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3402лв
2552лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2472лв
1854лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3123лв
2499лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1757лв
1406лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4417лв
3534лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3220лв
2576лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1292лв
1034лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1190лв
893лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
880лв
660лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3551лв
2841лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1057лв
845лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4059лв
3247лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2256лв
1692лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2537лв
1903лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1872лв
1404лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1057лв
845лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
5088лв
4071лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
6817лв
5453лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2621лв
2097лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3551лв
2841лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2622лв
2097лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1235лв
926лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2470лв
1976лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
925лв
693лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1849лв
1479лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1058лв
794лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1235лв
926лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
793лв
594лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
925лв
693лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3063лв
2297лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3063лв
2451лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4060лв
3045лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
4060лв
3248лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2348лв
1761лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1566лв
1252лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3279лв
2459лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1835лв
1468лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2097лв
1678лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1235лв
988лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1411лв
1058лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
925лв
740лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1057лв
793лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1370лв
1096лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3158лв
2368лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2382лв
1787лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2382лв
1906лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3158лв
2526лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
396лв
317лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1702лв
1276лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2348лв
1761лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2995лв
2396лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4059лв
3247лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3146лв
2360лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1235лв
988лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2621лв
1966лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
3551лв
2664лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1835лв
1376лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1370лв
1027лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
902лв
722лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1213лв
970лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
2553лв
2042лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3639лв
2911лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2220лв
1776лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1088лв
871лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3607лв
2706лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2522лв
1891лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1487лв
1190лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3101лв
2481лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4298лв
3438лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
725лв
544лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1451лв
1161лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1983лв
1586лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
991лв
744лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
605лв
453лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2120лв
1696лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
330лв
264лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
242лв
193лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1157лв
867лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2577лв
1933лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
846лв
635лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1801лв
1351лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2161лв
1621лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3092лв
2319лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2161лв
1621лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2959лв
2219лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
899лв
674лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
633лв
475лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
735лв
588лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1089лв
872лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
367лв
294лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
643лв
482лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
545лв
436лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
953лв
715лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
276лв
220лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
272лв
218лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
643лв
514лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
184лв
147лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
625лв
469лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
935лв
702лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1183лв
947лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
222лв
178лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
947лв
757лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
740лв
592лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
592лв
474лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
355лв
284лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
828лв
663лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
518лв
414лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2090лв
1672лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1742лв
1393лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
919лв
735лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
459лв
367лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1362лв
1089лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1089лв
872лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
735лв
588лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
817лв
654лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1976лв
1581лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2862лв
2290лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
846лв
677лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2162лв
1730лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3093лв
2474лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3343лв
2674лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
3392лв
2714лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
967лв
774лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2506лв
2005лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1322лв
1057лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2865лв
2292лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2193лв
1754лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2968лв
2375лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2544лв
2035лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2220лв
1776лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1133лв
906лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1179лв
943лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
661лв
529лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1179лв
943лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
737лв
589лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1532лв
1225лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2707лв
2166лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2042лв
1634лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1566лв
1252лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2186лв
1749лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2733лв
2186лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1058лв
847лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3279лв
2623лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2348лв
1879лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1925лв
1540лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1254лв
1003лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1697лв
1358лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1521лв
1216лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1122лв
897лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
990лв
792лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1344лв
1075лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
858лв
686лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1168лв
934лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
605лв
484лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
661лв
529лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2998лв
2398лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1912лв
1530лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1054лв
843лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
918лв
734лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
607лв
486лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1661лв
1329лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1107лв
885лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
424лв
339лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Kriopigi Beach, Kriopigi Beach halkidiki, Kriopigi Beach kasandra, Kriopigi Beach greece, Kriopigi Beach халкидики, Kriopigi Beach касандра, Kriopigi Beach гърция, Kriopigi Beach 2024, Kriopigi Beach цени, Kriopigi Beach мнения, Kriopigi Beach цени 2024, Kriopigi Beach лято 2024, Kriopigi Beach ранни записвания, Kriopigi Beach last minute, Kriopigi Beach Hotel, Kriopigi Beach Hotel halkidiki, Kriopigi Beach Hotel kasandra, Kriopigi Beach Hotel greece, Kriopigi Beach Hotel халкидики, Kriopigi Beach Hotel касандра, Kriopigi Beach Hotel гърция, Kriopigi Beach Hotel 2024, Kriopigi Beach Hotel цени, Kriopigi Beach Hotel мнения, Kriopigi Beach Hotel цени 2024, Kriopigi Beach Hotel лято 2024, Kriopigi Beach Hotel ранни записвания, Kriopigi Beach Hotel last minute, криопиги бийч, криопиги бийч халкидики, криопиги бийч касандра, криопиги бийч гърция, криопиги бийч цени, криопиги бийч мнения, криопиги бийч цени 2024, криопиги бийч лято 2024, криопиги бийч ранни записвания, криопиги бийч хотел, криопиги бийч хотел халкидики, криопиги бийч хотел касандра, криопиги бийч хотел гърция, криопиги бийч хотел цени, криопиги бийч хотел мнения, криопиги бийч хотел цени 2024, криопиги бийч хотел лято 2024, криопиги бийч хотел ранни записвания

cache load