bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

463лв
370лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
192лв
153лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
131лв
104лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
210лв
168лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
958лв
766лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
958лв
766лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

381лв
305лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1069лв
909лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
793лв
674лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
830лв
747лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
632лв
569лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1162лв
1045лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
885лв
796лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
690лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
532лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
305лв
244лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
758лв
683лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
996лв
896лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
821лв
657лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1216лв
973лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
629лв
503лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
694лв
555лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
347лв
278лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
261лв
209лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
419лв
335лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
885лв
796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1162лв
1045лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
725лв
580лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
326лв
261лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2457лв
2181лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
3289лв
2918лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-11%
777лв
660лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
632лв
506лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
653лв
522лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
939лв
751лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1334лв
1067лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1464лв
1171лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2058лв
1646лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
588лв
470лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
944лв
755лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
843лв
674лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1199лв
959лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1660лв
1494лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1264лв
1138лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1011лв
910лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1328лв
1195лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1011лв
809лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
629лв
503лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
392лв
313лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
555лв
444лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
651лв
521лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1083лв
920лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
664лв
597лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1494лв
1344лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
506лв
455лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1138лв
1024лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1494лв
1261лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-16%
1138лв
961лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
885лв
708лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
839лв
671лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
694лв
555лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
747лв
598лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1064лв
851лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
364лв
291лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2433лв
2068лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1069лв
962лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
793лв
713лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
891лв
758лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1168лв
993лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
387лв
309лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
268лв
214лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1077лв
916лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1434лв
1219лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
379лв
341лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
498лв
448лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
4406лв
3525лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5549лв
4439лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
948лв
758лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3020лв
2416лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1223лв
979лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
401лв
320лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
598лв
479лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2875лв
2444лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3865лв
3285лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
4649лв
3812лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
3956лв
3244лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
1649лв
1319лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1054лв
843лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
326лв
261лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2444лв
1955лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1811лв
1449лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
8446лв
7179лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
7061лв
6002лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1069лв
909лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
793лв
674лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
701лв
561лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
939лв
751лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
5539лв
4431лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
6509лв
5207лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2012лв
1710лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
701лв
561лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4847лв
4120лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2959лв
2516лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3659лв
3110лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3910лв
3324лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5113лв
4346лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6083лв
5170лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2606лв
2215лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2012лв
1710лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5539лв
4431лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
6509лв
5207лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2817лв
2394лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3649лв
3101лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3884лв
3107лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
664лв
598лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3084лв
2467лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3634лв
2907лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2803лв
2243лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
848лв
678лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
694лв
590лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
810лв
648лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
638лв
510лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
440лв
352лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
677лв
542лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
812лв
650лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2706лв
2165лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2013лв
1610лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1725лв
1466лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2319лв
1971лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3231лв
2746лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2439лв
2073лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1542лв
1311лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2037лв
1731лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2085лв
1772лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1610лв
1368лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1482лв
1260лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1957лв
1664лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
758лв
683лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
996лв
896лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1162лв
987лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2017лв
1715лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1543лв
1311лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1741лв
1393лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2225лв
1780лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3114лв
2491лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2438лв
1950лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2644лв
2115лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3329лв
2663лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
797лв
678лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1035лв
879лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6330лв
5302лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-16%
7439лв
6230лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-16%
758лв
607лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4170лв
3336лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3219лв
2575лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2324лв
1859лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1829лв
1463лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2420лв
1936лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1529лв
1223лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1715лв
1372лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1220лв
976лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2171лв
1737лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3003лв
2403лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1546лв
1314лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1150лв
978лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2155лв
1831лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2868лв
2438лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3530лв
2824лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4223лв
3379лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2355лв
2119лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3185лв
2867лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1760лв
1496лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2354лв
2001лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2954лв
2511лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2241лв
1905лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1882лв
1600лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2476лв
2105лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1770лв
1504лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2414лв
2052лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2323лв
1975лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3128лв
2658лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1611лв
1289лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
632лв
537лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4649лв
3719лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
830лв
705лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3956лв
3165лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2606лв
2085лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2012лв
1610лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
6644лв
5315лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
5679лв
4543лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1817лв
1454лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1402лв
1121лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5549лв
4716лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4406лв
3745лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
690лв
586лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5167лв
4133лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5984лв
4787лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2002лв
1702лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2596лв
2206лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2403лв
1922лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1162лв
963лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-17%
885лв
733лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
2256лв
1869лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
2949лв
2443лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
6036лв
4849лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
7819лв
6281лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2414лв
1931лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3128лв
2502лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2949лв
2507лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2256лв
1918лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2195лв
1756лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
510лв
408лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
708лв
566лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2035лв
1730лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
799лв
639лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1197лв
958лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1791лв
1433лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1306лв
1045лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1780лв
1424лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
651лв
521лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2042лв
1633лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1447лв
1158лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
406лв
325лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
11247лв
8998лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
14514лв
11611лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3404лв
2723лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2612лв
2089лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4780лв
3824лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3591лв
2873лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2875лв
2300лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3865лв
3092лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1528лв
1222лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1132лв
906лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3591лв
3232лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4780лв
4302лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2370лв
2014лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3530лв
2824лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1438лв
1222лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2557лв
2173лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3389лв
2881лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1933лв
1643лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4223лв
3379лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3162лв
2687лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1912лв
1530лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2475лв
2104лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1436лв
1149лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1109лв
887лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
832лв
666лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3266лв
2776лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1472лв
1252лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1967лв
1672лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1507лв
1206лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2002лв
1602лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
3223лв
2578лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4213лв
3370лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2323лв
1859лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
741лв
593лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1934лв
1740лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
4649лв
3719лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2528лв
2275лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3956лв
3165лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1175лв
940лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
898лв
718лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3716лв
2973лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2893лв
2314лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2063лв
1754лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1201лв
1020лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
924лв
785лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2646лв
2249лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
664лв
532лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
862лв
690лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
862лв
690лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
664лв
532лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1035лв
931лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
797лв
718лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
664лв
598лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3084лв
2467лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3884лв
3107лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
6028лв
4822лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
6981лв
5585лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
5984лв
5086лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5167лв
4392лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5539лв
4669лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-16%
6509лв
5486лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-16%
1712лв
1419лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-17%
1297лв
1075лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-17%
2949лв
2359лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5579лв
4463лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
5539лв
4431лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
6509лв
5207лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4748лв
3798лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3364лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
830лв
664лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4551лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
632лв
506лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
633лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
989лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
381лв
305лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
347лв
278лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
347лв
278лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5176лв
4141лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3713лв
2970лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
592лв
474лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
344лв
275лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
502лв
402лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1663лв
1413лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
782лв
625лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1168лв
993лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1138лв
910лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1397лв
1188лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
671лв
537лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
982лв
835лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
948лв
758лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
812лв
650лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
688лв
556лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
965лв
780лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-19%
677лв
542лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1248лв
998лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1083лв
867лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1000лв
823лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
892лв
713лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
723лв
595лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
1546лв
1237лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1423лв
1139лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1028лв
822лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
712лв
569лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
740лв
615лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-17%
1150лв
920лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1017лв
844лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-17%
514лв
411лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2706лв
2165лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2013лв
1610лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2285лв
1828лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1145лв
974лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1541лв
1310лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2978лв
2382лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3868лв
3095лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2706лв
2300лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2013лв
1711лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2978лв
2382лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2706лв
2300лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1222лв
978лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1528лв
1222лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
906лв
725лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2013лв
1711лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1132лв
906лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1177лв
942лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
932лв
792лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1593лв
1274лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1249лв
1061лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1580лв
1264лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
679лв
543лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1185лв
948лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
917лв
733лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1933лв
1643лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1998лв
1598лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1096лв
877лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1438лв
1222лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
819лв
655лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2592лв
2074лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1795лв
1436лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2389лв
1911лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2144лв
1715лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2856лв
2285лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
956лв
813лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3981лв
3184лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5169лв
4135лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
830лв
705лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
632лв
537лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2594лв
2205лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3425лв
2911лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1610лв
1368лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2085лв
1772лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2224лв
1890лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2949лв
2359лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
927лв
834лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3223лв
2578лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1223лв
1101лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
16434лв
13147лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2446лв
2079лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2256лв
1805лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3718лв
3161лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2926лв
2487лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
885лв
708лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2936лв
2495лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4213лв
3370лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
12714лв
10171лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1011лв
809лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2528лв
2148лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2949лв
2359лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1934лв
1644лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
632лв
506лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2414лв
1931лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3223лв
2578лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2936лв
2495лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2224лв
1890лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4213лв
3370лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3128лв
2502лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1611лв
1289лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3621лв
3078лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
632лв
506лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4691лв
3988лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
830лв
664лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2528лв
2148лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1934лв
1644лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2900лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1328лв
1128лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1011лв
860лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3791лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2414лв
1931лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2926лв
2487лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2949лв
2507лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3718лв
3161лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2256лв
1918лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3128лв
2502лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2106лв
1790лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1611лв
1370лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1517лв
1213лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1991лв
1593лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2606лв
2085лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2012лв
1610лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
996лв
846лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
758лв
645лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1297лв
1167лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
664лв
531лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4204лв
3363лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1712лв
1541лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3257лв
2606лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1796лв
1436лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2551лв
2041лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2308лв
1846лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2996лв
2397лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1960лв
1568лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
771лв
617лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
904лв
769лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1883лв
1506лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4492лв
3818лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
836лв
669лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1009лв
807лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2476лв
1981лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1181лв
1004лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5837лв
4961лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
638лв
511лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3176лв
2700лв
20.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4126лв
3507лв
20.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
664лв
532лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1207лв
1026лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
862лв
690лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
930лв
791лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3084лв
2622лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2803лв
2243лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3884лв
3301лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1063лв
850лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3634лв
2907лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2774лв
2358лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2203лв
1873лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3965лв
3371лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4994лв
4245лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2486лв
2113лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2003лв
1702лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1552лв
1319лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
664лв
598лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1196лв
1017лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1035лв
931лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
930лв
744лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1207лв
966лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1035лв
828лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
797лв
638лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2931лв
2638лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2259лв
2033лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
862лв
733лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
664лв
565лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3884лв
3496лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3084лв
2776лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5191лв
4153лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1207лв
966лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
930лв
744лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4005лв
3204лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1207лв
966лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
930лв
744лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3204лв
2563лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1860лв
1488лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2089лв
1880лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2414лв
1931лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4153лв
3322лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2669лв
2403лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2089лв
1776лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2669лв
2269лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
525лв
420лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
683лв
547лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
5784лв
4686лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-19%
4281лв
3470лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-19%
1162лв
929лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1991лв
1593лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1517лв
1213лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2817лв
2334лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
3649лв
3023лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-17%
3649лв
3101лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2817лв
2394лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2528лв
2022лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1264лв
1011лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2012лв
1610лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2606лв
2085лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
498лв
398лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
379лв
303лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
793лв
635лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1070лв
856лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1112лв
889лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1468лв
1174лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3147лв
2518лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2315лв
1852лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
948лв
758лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
948лв
758лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
406лв
325лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
364лв
291лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
268лв
214лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
387лв
309лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
553лв
442лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
958лв
815лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
810лв
648лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2378лв
1902лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3070лв
2456лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1788лв
1430лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2203лв
1763лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4943лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5912лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4943лв
3954лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5912лв
4730лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3379лв
2872лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2824лв
2401лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3616лв
3073лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4308лв
3662лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
8704лв
6963лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
10228лв
8183лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
7913лв
6726лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6509лв
5532лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
9298лв
7904лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
7439лв
6323лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
6330лв
5381лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5539лв
4708лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6509лв
5532лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4748лв
3798лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5579лв
4463лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4748лв
4273лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
5579лв
5021лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
6981лв
5934лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5984лв
4787лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5167лв
4133лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
6028лв
5123лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5958лв
4766лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
6914лв
5531лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1660лв
1411лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive