bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Промоции в Kriopigi Beach Hotel, Криопиги

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 28.04.2023 - 14.10.2023 , за резервации, направени преди 15.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

192лв
153лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
131лв
104лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
210лв
168лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
958лв
766лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 28.04.2023 - 14.10.2023 , за резервации, направени преди 15.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

579лв
463лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2058лв
1646лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1464лв
1171лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5549лв
4439лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4406лв
3525лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1434лв
1147лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1077лв
862лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
401лв
320лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
598лв
479лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
532лв
425лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
690лв
552лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1649лв
1319лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1054лв
843лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1069лв
856лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
701лв
561лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
939лв
751лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
6509лв
5207лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
5539лв
4431лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3884лв
3107лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3084лв
2467лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
701лв
561лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
694лв
555лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5679лв
4543лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
6644лв
5315лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3884лв
3107лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3084лв
2467лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
891лв
713лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1168лв
935лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
440лв
352лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
638лв
510лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
677лв
542лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2013лв
1610лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2706лв
2165лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3649лв
2919лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2817лв
2253лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2438лв
1950лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3114лв
2491лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3329лв
2663лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2644лв
2115лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1829лв
1463лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2324лв
1859лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2171лв
1737лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3003лв
2403лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3530лв
2824лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4223лв
3379лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2557лв
2046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3389лв
2711лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1264лв
1011лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3956лв
3165лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1611лв
1289лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4649лв
3719лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
6644лв
5315лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5679лв
4543лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
5167лв
4133лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5984лв
4787лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2403лв
1922лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2195лв
1756лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
510лв
408лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
708лв
566лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
633лв
506лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
326лв
261лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
989лв
791лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2042лв
1633лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1447лв
1158лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
14514лв
11611лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
11247лв
8998лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3404лв
2723лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2612лв
2089лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4780лв
3824лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3591лв
2873лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1528лв
1222лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1132лв
906лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3530лв
2824лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4223лв
3379лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2911лв
2329лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2198лв
1758лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1912лв
1530лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1109лв
887лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1436лв
1149лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
832лв
666лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2002лв
1602лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1507лв
1206лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1011лв
809лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4213лв
3370лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3223лв
2578лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3649лв
2919лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2817лв
2253лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2528лв
2022лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2323лв
1859лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
741лв
593лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2528лв
2022лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
898лв
718лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1175лв
940лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
862лв
690лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
664лв
532лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3084лв
2467лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3884лв
3107лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
6028лв
4822лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
6981лв
5585лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1264лв
1011лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
379лв
303лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
498лв
398лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
653лв
522лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
315лв
252лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
196лв
157лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
347лв
278лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
579лв
463лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
381лв
305лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5176лв
4141лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3713лв
2970лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
496лв
397лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
592лв
474лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
869лв
695лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
651лв
521лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1199лв
959лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1334лв
1067лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
843лв
674лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
782лв
625лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
939лв
751лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1138лв
910лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
364лв
291лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
948лв
758лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
812лв
650лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
677лв
542лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
892лв
713лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1248лв
998лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1150лв
920лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1546лв
1237лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1222лв
978лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1132лв
906лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
906лв
725лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1528лв
1222лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1580лв
1264лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2355лв
1884лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1185лв
948лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1083лв
866лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3185лв
2548лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
819лв
655лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1096лв
877лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2600лв
2080лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3432лв
2746лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2144лв
1715лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2433лв
1947лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1839лв
1471лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2856лв
2285лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1264лв
1011лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1660лв
1328лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1011лв
809лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
758лв
607лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2949лв
2359лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2414лв
1931лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3128лв
2502лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1611лв
1289лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2414лв
1931лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3128лв
2502лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1517лв
1213лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1991лв
1593лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2308лв
1846лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1960лв
1568лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2996лв
2397лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1796лв
1436лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
16-23 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2551лв
2041лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1883лв
1506лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2476лв
1981лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3634лв
2907лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1063лв
850лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2803лв
2243лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1207лв
966лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
930лв
744лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2225лв
1780лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1741лв
1393лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
930лв
744лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1207лв
966лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4005лв
3204лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5191лв
4153лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1860лв
1488лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4153лв
3322лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2414лв
1931лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3204лв
2563лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
683лв
547лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
525лв
420лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1494лв
1195лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1138лв
910лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1328лв
1062лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1011лв
809лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2323лв
1859лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1770лв
1416лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
506лв
404лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2528лв
2022лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
498лв
398лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
379лв
303лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1162лв
929лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1070лв
856лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
793лв
635лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
948лв
758лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
364лв
291лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1216лв
973лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
522лв
418лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
406лв
325лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
821лв
657лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
268лв
214лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
387лв
309лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
629лв
503лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
457лв
366лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
694лв
555лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
463лв
370лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
347лв
278лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
533лв
427лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
5912лв
4730лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4943лв
3954лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
10228лв
8183лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
8704лв
6963лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5579лв
4463лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4748лв
3798лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5984лв
4787лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
5167лв
4133лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
6914лв
5531лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
5958лв
4766лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Kriopigi Beach, Kriopigi Beach halkidiki, Kriopigi Beach kasandra, Kriopigi Beach greece, Kriopigi Beach халкидики, Kriopigi Beach касандра, Kriopigi Beach гърция, Kriopigi Beach 2023, Kriopigi Beach цени, Kriopigi Beach мнения, Kriopigi Beach цени 2023, Kriopigi Beach лято 2023, Kriopigi Beach ранни записвания, Kriopigi Beach last minute, Kriopigi Beach Hotel, Kriopigi Beach Hotel halkidiki, Kriopigi Beach Hotel kasandra, Kriopigi Beach Hotel greece, Kriopigi Beach Hotel халкидики, Kriopigi Beach Hotel касандра, Kriopigi Beach Hotel гърция, Kriopigi Beach Hotel 2023, Kriopigi Beach Hotel цени, Kriopigi Beach Hotel мнения, Kriopigi Beach Hotel цени 2023, Kriopigi Beach Hotel лято 2023, Kriopigi Beach Hotel ранни записвания, Kriopigi Beach Hotel last minute, криопиги бийч, криопиги бийч халкидики, криопиги бийч касандра, криопиги бийч гърция, криопиги бийч цени, криопиги бийч мнения, криопиги бийч цени 2023, криопиги бийч лято 2023, криопиги бийч ранни записвания, криопиги бийч хотел, криопиги бийч хотел халкидики, криопиги бийч хотел касандра, криопиги бийч хотел гърция, криопиги бийч хотел цени, криопиги бийч хотел мнения, криопиги бийч хотел цени 2023, криопиги бийч хотел лято 2023, криопиги бийч хотел ранни записвания

cache load