bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

309лв
247лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
665лв
532лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
986лв
789лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

514лв
437лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
339лв
288лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
827лв
703лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
582лв
495лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2066лв
1756лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
720лв
576лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
814лв
692лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
737лв
626лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
491лв
418лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
504лв
428лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
720лв
612лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1070лв
909лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
339лв
271лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
407лв
326лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
412лв
329лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
617лв
494лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1222лв
1038лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
849лв
764лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1129лв
1016лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
829лв
746лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
619лв
557лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
679лв
611лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
504лв
453лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
568лв
482лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
848лв
720лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
271лв
231лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
412лв
350лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1029лв
823лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
679лв
543лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
926лв
741лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
543лв
461лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
964лв
867лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1279лв
1151лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
734лв
660лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
979лв
881лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
543лв
489лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
403лв
363лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
415лв
353лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
625лв
532лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1079лв
971лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1429лв
1286лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
644лв
547лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
959лв
815лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
309лв
262лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
204лв
173лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1357лв
1154лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
309лв
247лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2500лв
2125лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3250лв
2763лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
557лв
474лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
802лв
682лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
900лв
810лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
690лв
621лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1086лв
923лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2444лв
2077лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1814лв
1542лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1473лв
1201лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-18%
983лв
802лв
6-13 Юни
1 възрастни, 14 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
1473лв
1201лв
6-13 Юни
1 възрастни, 14 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
983лв
802лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
805лв
725лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2479лв
2231лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1943лв
1748лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3210лв
2568лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2246лв
1796лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1267лв
1077лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1827лв
1553лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
960лв
816лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1345лв
1143лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1164лв
989лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2809лв
2528лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3607лв
3246лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3060лв
2601лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2310лв
1964лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
884лв
707лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1327лв
1062лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
831лв
671лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-19%
551лв
445лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-19%
1912лв
1625лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
778лв
661лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
533лв
453лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2460лв
2091лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
575лв
518лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1077лв
969лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1392лв
1253лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2267лв
2040лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2799лв
2519лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
2310лв
2079лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3060лв
2754лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
823лв
658лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
707лв
566лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1062лв
849лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
309лв
247лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
796лв
637лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
530лв
424лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4414лв
3711лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-16%
3119лв
2624лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
2349лв
1895лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-19%
1640лв
1324лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-19%
415лв
336лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-19%
1473лв
1201лв
6-13 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
983лв
802лв
6-13 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
625лв
506лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-19%
1347лв
1077лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2002лв
1702лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2752лв
2339лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2186лв
1858лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1650лв
1403лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2109лв
1792лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2857лв
2286лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3714лв
2972лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2109лв
1792лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3250лв
2763лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3306лв
2810лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2597лв
2208лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1686лв
1364лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-19%
1266лв
1024лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-19%
1581лв
1402лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
2072лв
1836лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-11%
3248лв
2900лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-11%
3660лв
3268лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-11%
2910лв
2598лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
2513лв
2244лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
1873лв
1686лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2404лв
2164лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1624лв
1462лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1256лв
1131лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1800лв
1620лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1380лв
1242лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1256лв
1131лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1624лв
1462лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3248лв
2923лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2513лв
2261лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2805лв
2525лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2185лв
1967лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
7595лв
6836лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
9739лв
8765лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1774лв
1597лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2306лв
2075лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
950лв
855лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
705лв
635лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1577лв
1419лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2109лв
1898лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
504лв
453лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
679лв
611лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1542лв
1233лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1017лв
813лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
339лв
271лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
884лв
707лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1327лв
1062лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
926лв
741лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
412лв
329лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
491лв
401лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
1467лв
1197лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
2087лв
1702лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
737лв
600лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-18%
1294лв
1070лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
1826лв
1509лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
3570лв
2856лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2499лв
1999лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2881лв
2305лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2024лв
1619лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
380лв
323лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
555лв
472лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2030лв
1726лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1610лв
1288лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2230лв
1784лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
380лв
323лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1450лв
1233лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
555лв
472лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1164лв
989лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1752лв
1490лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1262лв
1073лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2460лв
2091лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2109лв
1792лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2460лв
2091лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
748лв
647лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
993лв
859лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-13%
2805лв
2525лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2185лв
1967лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
690лв
621лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
750лв
638лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1873лв
1686лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2404лв
2164лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
575лв
489лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
920лв
828лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1200лв
1080лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4007лв
3607лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3121лв
2809лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3470лв
3123лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2720лв
2448лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3412лв
3070лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2661лв
2395лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
661лв
595лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
872лв
784лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
806лв
725лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1086лв
977лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
604лв
544лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1051лв
946лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1406лв
1265лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
814лв
733лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1406лв
1195лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1051лв
894лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1287лв
1094лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
508лв
407лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
771лв
617лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2273лв
1932лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2893лв
2459лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2872лв
2585лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3712лв
3341лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3660лв
3294лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2910лв
2619лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Kriopigi Beach, Kriopigi Beach halkidiki, Kriopigi Beach kasandra, Kriopigi Beach greece, Kriopigi Beach халкидики, Kriopigi Beach касандра, Kriopigi Beach гърция, Kriopigi Beach 2022, Kriopigi Beach цени, Kriopigi Beach мнения, Kriopigi Beach цени 2022, Kriopigi Beach лято 2022, Kriopigi Beach ранни записвания, Kriopigi Beach last minute, Kriopigi Beach Hotel, Kriopigi Beach Hotel halkidiki, Kriopigi Beach Hotel kasandra, Kriopigi Beach Hotel greece, Kriopigi Beach Hotel халкидики, Kriopigi Beach Hotel касандра, Kriopigi Beach Hotel гърция, Kriopigi Beach Hotel 2022, Kriopigi Beach Hotel цени, Kriopigi Beach Hotel мнения, Kriopigi Beach Hotel цени 2022, Kriopigi Beach Hotel лято 2022, Kriopigi Beach Hotel ранни записвания, Kriopigi Beach Hotel last minute, криопиги бийч, криопиги бийч халкидики, криопиги бийч касандра, криопиги бийч гърция, криопиги бийч цени, криопиги бийч мнения, криопиги бийч цени 2022, криопиги бийч лято 2022, криопиги бийч ранни записвания, криопиги бийч хотел, криопиги бийч хотел халкидики, криопиги бийч хотел касандра, криопиги бийч хотел гърция, криопиги бийч хотел цени, криопиги бийч хотел мнения, криопиги бийч хотел цени 2022, криопиги бийч хотел лято 2022, криопиги бийч хотел ранни записвания