bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Kriopigi Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Kriopigi Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

950лв
808лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%

Kriopigi Beach Hotel ваканционен комплекс е разположен на изключително красиво място и предлага неограничен изглед към Торонейския залив. Комплексът се състои от една основна и две допълнителни сгради. Безплатно туристическо влакче е на разположение на гостите с начална точка входа на хотела, междинна селището Криопиги и крайна плажа.

Местоположение на Kriopigi Beach Hotel, Халкидики

Криопиги Хотел е разположен на 300 метра от селището Криопиги, на 1 км от плажната ивица, на 5 км от космополитния център Калитеа, и на 90 км от летището на Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Kriopigi Beach Hotel

Kriopigi Beach Hotel предлага: ресторант, бар на басейна, лоби бар, традиционна таверна Ouzeri, мини маркет, настолни игри, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 130 души, сейф (срещу заплащане), безплатен безжичен интернет в лобито, зоната на басейна и във всички стаи, фитнес зала, сауна, джакузи, охраняем мини клуб и детска площадка, джакузи за 10 души, открит басейн и по-малък за деца, тераса с шезлонги, чадъри, детски тенис, дартс, голям градински шах, билярд, футбол на маса. БЕЗ ТАКСА ЗА ТРАНСФЕР до плажа: Чрез туристическо влакче или микробус, шезлонги и чадъри на басейна без такса, шезлонги и чадъри на плажа срещу заплащане, за All inclusive безплатно.
За малките гости хотела предлага:
- Открита и закрита детска площадка
- Бебешко креватче в стаите и детски столчета в ресторанта
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Club (деца от 4 до 12 години) от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември специален ресторант за деца с детски меню от 19:00 до 20:00 часа
- От средата на Юни до средата на Септември Мини-Disco

Стаи и настаняване в Kriopigi Beach Hotel

Всички стаи са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, телефон, душ кабина или вана, сешоар, балкон или тераса. Апартаментите Junior се състоят от две стаи. Една от стаите разполага с напълно оборудвана кухня и хол. В другата стая е разположена спалнята с балдахин и осветен таван. Всички Junior апартаменти са с изглед към морето и удобствата им включват: камина, вана, душ кабина, сешоар, сателитна телевизия, хладилник, телефон и безплатен Wi-Fi интернет.

Хранене, ресторанти и барове в Kriopigi Beach Hotel

ALL INCLUSIVE
- Закуска на шведска маса от 07:30 до 10:00 часа
- Обяд на бюфет от 13:30 до 15:00 часа
- Вечеря на бюфет от 19:00 до 21:00 часа
- Кафе, сладкиши и бисквити от 16:00 до 17:00 часа
- Сладолед с обяда и вечерята
- Пакетиране на закуска и обяд за участниците в екскурзии
- Private Label безалкохолни напитки: кафе, чай, шоколад, напитки, сокове, студен чай от 10:00 до 23:00 часа
- Private Label алкохолни напитки: наливна бира, бяло и червено вино, узо, ракия, уиски, текила, джин, ром, водка от 10:00 до 23:00 часа
- Шезлонги и чадъри на плажа, без такса

Почивка и забавления в Kriopigi Beach Hotel

Спортове и Развлечения
- Фитнес
- Джакузи, сауна, масаж срещу заплащане
- Билярд, футбол на маса срещу заплащане
- Баскетбол
- Пинг-понг
- Дартс
- Голям градински шах
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично лятно кино
- От средата на Юни до средата на Септември, най-малко веднъж седмично програма анимация след вечеря

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

514лв
437лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
339лв
288лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
827лв
703лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
582лв
495лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
504лв
428лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
814лв
692лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
737лв
589лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
309лв
247лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
720лв
612лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
720лв
576лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1070лв
856лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
271лв
231лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
412лв
350лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1222лв
1038лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2066лв
1756лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
644лв
515лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
415лв
353лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
625лв
532лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
848лв
678лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
568лв
454лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
204лв
173лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
309лв
262лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
475лв
380лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1522лв
1293лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1172лв
996лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1046лв
889лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1361лв
1157лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1201лв
1021лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
921лв
783лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1040лв
884лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
670лв
570лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
880лв
748лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
436лв
370лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
576лв
489лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1357лв
1154лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
543лв
461лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
339лв
271лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
926лв
741лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
412лв
329лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
407лв
326лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
617лв
494лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
679лв
543лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3660лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2910лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
309лв
247лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
339лв
271лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1050лв
945лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1360лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1803лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
475лв
380лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2004лв
1803лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1561лв
1405лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
720лв
612лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
557лв
474лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
802лв
682лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2786лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2143лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
430лв
365лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
605лв
514лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
543лв
434лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
403лв
322лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3712лв
3341лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2872лв
2585лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
309лв
247лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3210лв
2568лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2246лв
1796лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
690лв
621лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2906лв
2470лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2156лв
1833лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2513лв
2261лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3248лв
2923лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2185лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2805лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
763лв
648лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1008лв
856лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1164лв
989лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
709лв
603лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1973лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1623лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
805лв
725лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
778лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
533лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2322лв
1973лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1786лв
1518лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1008лв
856лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
763лв
648лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1948лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2480лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1814лв
1542лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2444лв
2077лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2154лв
1831лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1610лв
1449лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2100лв
1890лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
575лв
489лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
750лв
638лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1050лв
938лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
805лв
719лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
2812лв
2390лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2103лв
1787лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
720лв
612лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1943лв
1652лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1583лв
1345лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2333лв
1983лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
983лв
802лв
6-13 Юни
1 възрастни, 14 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
1473лв
1201лв
6-13 Юни
1 възрастни, 14 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
3714лв
3157лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2857лв
2428лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
504лв
428лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
633лв
549лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
843лв
732лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-13%
2494лв
2120лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3137лв
2666лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1943лв
1748лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2479лв
2231лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1106лв
948лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-14%
861лв
738лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
1757лв
1494лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1209лв
967лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1740лв
1392лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1267лв
1077лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2345лв
1876лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1827лв
1553лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1725лв
1380лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
960лв
816лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1345лв
1143лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
543лв
461лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
690лв
621лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1256лв
1068лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1624лв
1380лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2809лв
2528лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3607лв
3246лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
946лв
804лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
736лв
625лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3060лв
2601лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2310лв
1964лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1327лв
1128лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
884лв
751лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
884лв
707лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1327лв
1062лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
551лв
445лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-19%
831лв
671лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-19%
1380лв
1173лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1912лв
1625лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
609лв
487лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
889лв
711лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1912лв
1529лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
380лв
304лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
555лв
444лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1314лв
1117лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2460лв
2091лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
814лв
692лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2763лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2273лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1757лв
1494лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3250лв
2763лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2273лв
1818лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2893лв
2314лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4344лв
3475лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5630лв
4504лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
5224лв
4206лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-19%
4045лв
3257лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
1410лв
1199лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
964лв
827лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-14%
719лв
617лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-14%
1320лв
1056лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1749лв
1399лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2805лв
2525лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3746лв
3371лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
4809лв
4328лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2185лв
1967лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1873лв
1592лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2404лв
2044лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2494лв
2244лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3137лв
2823лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2004лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1561лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2494лв
2120лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3137лв
2666лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1200лв
1080лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
920лв
828лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2494лв
2120лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3137лв
2666лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
805лв
725лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1077лв
969лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1392лв
1253лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2404лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1873лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
805лв
725лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2320лв
2088лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1795лв
1615лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2267лв
2040лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2799лв
2519лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
785лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
610лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2460лв
2091лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1008лв
856лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2879лв
2447лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2179лв
1852лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
763лв
648лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2310лв
2079лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3060лв
2754лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
720лв
612лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2109лв
1792лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
543лв
461лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1518лв
1290лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2161лв
1837лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
823лв
658лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1062лв
849лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
707лв
566лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
309лв
247лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
796лв
637лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
530лв
424лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
309лв
247лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3119лв
2624лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-16%
463лв
370лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
339лв
271лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4414лв
3711лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-16%
720лв
576лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
305лв
244лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2349лв
1895лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-19%
1640лв
1324лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-19%
407лв
326лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
617лв
494лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1473лв
1201лв
6-13 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
625лв
506лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-19%
737лв
589лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2364лв
1891лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
415лв
336лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
983лв
802лв
6-13 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
491лв
393лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1614лв
1291лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
667лв
533лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2549лв
2039лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
691лв
553лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
481лв
385лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2002лв
1702лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2752лв
2339лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1650лв
1403лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
679лв
543лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1577лв
1341лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2186лв
1858лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
504лв
403лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2109лв
1792лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2857лв
2286лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
814лв
692лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3714лв
2972лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
604лв
483лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3250лв
2763лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
814лв
652лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2500лв
2125лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1051лв
894лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1406лв
1195лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3250лв
2600лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1357лв
1154лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2500лв
2000лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3250лв
2763лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2322лв
1973лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1786лв
1518лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3306лв
2810лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2597лв
2208лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
935лв
806лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-14%
1250лв
1078лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-14%
504лв
428лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2066лв
1756лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1686лв
1364лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-19%
2245лв
1933лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-14%
1709лв
1472лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-14%
1266лв
1024лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-19%
1581лв
1402лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
2072лв
1836лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
3660лв
3268лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
2805лв
2525лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2185лв
1967лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2910лв
2598лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
4572лв
4115лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
5751лв
5176лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1873лв
1686лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2404лв
2164лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4807лв
4268лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
1380лв
1242лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1800лв
1620лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
6173лв
5479лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-11%
3660лв
3111лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1889лв
1700лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2910лв
2473лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2404лв
2164лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1873лв
1686лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1256лв
1131лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1624лв
1462лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2185лв
1967лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2805лв
2525лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2614лв
2222лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
750лв
675лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2078лв
1766лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3248лв
2923лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2513лв
2261лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2100лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1610лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
690лв
621лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
7595лв
6836лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
9739лв
8765лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
805лв
713лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
1050лв
930лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-11%
1050лв
893лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2420лв
2057лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2306лв
2075лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2544лв
2163лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1884лв
1602лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1774лв
1597лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3294лв
2800лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1439лв
1224лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2103лв
1787лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2812лв
2390лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
756лв
642лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1018лв
866лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1089лв
926лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
872лв
741лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1152лв
979лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1577лв
1419лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
763лв
648лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2109лв
1898лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1008лв
856лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
907лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1222лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
504лв
453лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
679лв
611лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1740лв
1479лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1209лв
1027лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
761лв
609лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
516лв
413лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
339лв
271лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
986лв
789лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
665лв
532лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
339лв
271лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
514лв
412лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1238лв
990лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1858лв
1486лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
720лв
576лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
543лв
434лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
884лв
707лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1327лв
1062лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
926лв
741лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
204лв
163лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
309лв
247лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
271лв
217лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
412лв
329лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2087лв
1702лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
1467лв
1197лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1294лв
1070лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
1826лв
1509лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-17%
2499лв
1999лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2850лв
2280лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3570лв
2856лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1993лв
1594лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2024лв
1619лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2881лв
2305лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
304лв
243лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
444лв
355лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
533лв
426лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1777лв
1511лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1160лв
928лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1217лв
1035лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
555лв
472лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
380лв
323лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2230лв
1784лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1610лв
1288лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2598лв
2209лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1848лв
1571лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
329лв
279лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
469лв
398лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1450лв
1233лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1164лв
931лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1654лв
1323лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
884лв
707лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1234лв
987лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
806лв
685лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1220лв
1037лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1663лв
1414лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
740лв
592лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1262лв
1073лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1752лв
1490лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1733лв
1473лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1290лв
1097лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
530лв
424лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1086лв
923лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2103лв
1682лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2100лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2812лв
2249лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
806лв
685лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2720лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
504лв
403лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
679лв
543лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
705лв
564лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1320лв
1056лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
950лв
760лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1749лв
1399лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2109лв
1792лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1757лв
1494лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1314лв
1117лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3801лв
3040лв
30.06-14.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
705лв
599лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2216лв
1773лв
30.06-11.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2820лв
2256лв
30.06-14.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2986лв
2389лв
30.06-11.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
950лв
808лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1840лв
1564лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5651лв
4990лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
2460лв
2091лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4285лв
3786лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-12%
1357лв
1154лв
2-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
679лв
543лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
2-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
504лв
403лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
814лв
692лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2829лв
2465лв
3-23 Юли
на човек

20 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-13%
2129лв
1855лв
3-23 Юли
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-13%
604лв
514лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1086лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
806лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
543лв
461лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
814лв
692лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
619лв
532лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-14%
829лв
712лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-14%
2260лв
1843лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2880лв
2348лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
543лв
461лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
748лв
647лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
403лв
342лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
993лв
859лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-13%
532лв
464лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
2933лв
2582лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
707лв
616лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-13%
2313лв
2037лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1713лв
1527лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
2156лв
1921лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-11%
1050лв
945лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1561лв
1405лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2004лв
1803лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
805лв
684лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1050лв
893лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2805лв
2384лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2185лв
1857лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1610лв
1369лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2100лв
1785лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
575лв
489лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
750лв
638лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1873лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2404лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
805лв
725лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
900лв
765лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
690лв
587лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3379лв
2872лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4429лв
3765лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1200лв
1080лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
920лв
828лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
4-9 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
4-9 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2404лв
5-11 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1873лв
5-11 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4007лв
3406лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3121лв
2653лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2185лв
1967лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2805лв
2525лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3746лв
3371лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3470лв
3123лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
750лв
638лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2720лв
2448лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
4809лв
4328лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
575лв
489лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1650лв
1403лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1800лв
1530лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2809лв
2388лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1265лв
1075лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
920лв
822лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
1200лв
1073лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
900лв
765лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
690лв
587лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3412лв
3070лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2661лв
2395лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3360лв
2856лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2563лв
2178лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1155лв
982лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1505лв
1279лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
872лв
784лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
661лв
595лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1051лв
946лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
604лв
544лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1406лв
1265лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
814лв
733лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
705лв
599лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3060лв
2536лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-17%
1840лв
1564лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2460лв
2091лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2310лв
1914лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-17%
2623лв
2230лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1980лв
1683лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
950лв
808лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2109лв
1792лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1577лв
1341лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
814лв
692лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1051лв
894лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1406лв
1195лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
814лв
685лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-16%
604лв
509лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
656лв
545лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
901лв
748лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-17%
654лв
556лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
479лв
407лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1265лв
1075лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
533лв
426лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
533лв
426лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1450лв
1160лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1007лв
806лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1907лв
1526лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1836лв
1560лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2693лв
2289лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1287лв
1030лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
475лв
380лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1108лв
942лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1644лв
1397лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
720лв
576лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
771лв
617лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
508лв
407лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1891лв
1513лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
463лв
371лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
673лв
539лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2010лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1479лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3869лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3168лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2851лв
2281лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2116лв
1693лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2273лв
1818лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2851лв
2424лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2116лв
1799лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2763лв
2210лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2500лв
2125лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1786лв
1518лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3250лв
2763лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2322лв
1973лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2786лв
2368лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2143лв
1821лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1653лв
1322лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1299лв
1039лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2273лв
1932лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2893лв
2459лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2893лв
2459лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2273лв
1932лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4239лв
3650лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-14%
3353лв
2888лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-14%
2704лв
2182лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-19%
2946лв
2527лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-14%
3412лв
2753лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-19%
2326лв
1996лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-14%
4124лв
3688лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-11%
3267лв
2922лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
2910лв
2473лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3325лв
2993лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4183лв
3764лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3660лв
3111лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2154лв
1831лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2614лв
2353лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2078лв
1870лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
4665лв
4198лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3779лв
3401лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1256лв
1131лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1624лв
1462лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1256лв
1068лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3779лв
3401лв
23.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4665лв
4198лв
23.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1624лв
1380лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3023лв
2721лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3732лв
3358лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3712лв
3341лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2872лв
2585лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2910лв
2619лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3660лв
3294лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
756лв
642лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1018лв
866лв